VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB GENETICKÉ ANALÝZY PROJEKTU QGEN

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb genetické analýzy projektu QGEN (dále jen „VOP“) společnosti Medicínské centrum Praha s.r.o. – provozovatele projektu QGEN, se sídlem Mezi Vodami 205, Praha 4, 143 00, identifikační číslo: 250 32 119, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020 (dále jen „Poskytovatel“),

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „Klient“).

Smlouva o  poskytování služeb genetické analýzy projektu QGEN mezi Poskytovatelem a Klientem je uzavírána na dálku prostřednictvím internetu. Poskytovatel nabízí služby genetické analýzy projektu QGEN prostřednictvím webového rozhraní na internetové adrese www.qgen.cz (dále jen „webové rozhraní“).

1.      Služby genetické analýzy projektu QGEN

Poskytovatel zajišťuje služby genetické analýzy projektu QGEN, nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, pouze Klientům zletilým a plně způsobilým k právním úkonům, a to na jejich žádost. Služby projektu QGEN spočívají v:

1.1.      zajištění provozu objednávacího on-line systému služeb projektu QGEN (výběr testů genetické analýzy), s možností úhrady vybrané služby prostřednictvím platební brány,

1.2.      vytvoření uživatelského účtu Klienta (dále jen „uživatelský účet“),

1.3.      uložení Klientových dat do on-line objednávacího systému a jejich zabezpečení a ochraně,

1.4.      organizaci elektronické komunikace s Klientem s garancí odpovědi a další komunikace s Klientem v rozsahu potřebném pro řádné poskytnutí služeb genetické analýzy,

1.5.      přípravě testovací sady pro genetickou analýzu projektu QGEN a příslušné průvodní dokumentace a jejich následné předání Klientovi nebo přepravci za účelem doručení Klientovi,

1.6. přípravě podkladů pro provedení služeb genetické analýzy,

1.7. předání obdrženého biologického materiálu Klienta do laboratoře smluvního partnera Poskytovatele,

1.8.      zajištění genetické analýzy biologického materiálu Klienta v rozsahu, který si Klient sjedná prostřednictvím objednávacího systému, v laboratoři smluvního partnera v návaznosti na požadovaný typ genetického vyšetření,

1.9. předání dílčích a souhrnných výsledků genetické analýzy prostřednictvím uživatelského účtu Klienta ve webovém rozhraní Poskytovatele,

(dále vše jen „služby genetické analýzy projektu QGEN“).

2.      Objednávka a uzavření smlouvy

2.1.      Webové rozhraní Poskytovatele služeb genetické analýzy projektu QGEN obsahuje informace o službách genetické analýzy projektu QGEN, o cenách jednotlivých testů genetické analýzy projektu QGEN, o nákladech spojených s dodáním testovací sady pro služby genetické analýzy projektu QGEN. Ceny jednotlivých testů genetické analýzy projektu QGEN i ceny za dopravu testovací sady Klientovi jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Pro objednání testů genetické analýzy projektu QGEN vyplní Klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní projektu QGEN. Objednávkový formulář obsahuje následující informace:

2.1.1.     název vybraného testu/testů genetické analýzy vč. ceny za služby genetické analýzy projektu QGEN,

                   2.1.2.      osobní údaje Klienta a adresu pro doručení testovací sady,

                   2.1.3.      požadovaný způsob doručení testovací sady,

                   2.1.4.      požadovaný způsob úhrady ceny za služby genetické analýzy projektu QGEN 

(dále vše jen „objednávka“).

Před odesláním objednávky je Klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je Klientem odeslána kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.2.  Klient odesláním objednávky souhlasí s VOP a zároveň prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, je zletilý a není si vědom překážek, které by mu bránily uzavření smlouvy.

2.3.  Odesláním objednávky Klient souhlasí s izolací DNA, která je nezbytnou součástí poskytnutí služeb genetické analýzy projektu QGEN. Izolovaná DNA je Poskytovatelem po dokončení objednané analýzy skartována, není-li s Klientem dohodnuto jinak.

2.4.  V návaznosti na přijatou objednávku zašle Poskytovatel Klientovi na jím uvedenou e-mailovou adresu rekapitulaci objednávky s výzvou k úhradě celkové ceny za objednávku.

2.5.  V návaznosti na přijatou objednávku zašle Poskytovatel Klientovi na jím uvedenou e-mailovou adresu přístupové údaje ke klientskému uživatelskému účtu.

2.6.  Připsáním platby na účet Poskytovatele pod příslušným variabilním symbolem objednávky (číslo objednávky) se objednávka služeb stává závaznou pro obě smluvní strany, tj. je uzavřena smlouva o poskytnutí služeb genetické analýzy projektu QGEN.

2.7.  Po uskutečnění platby obdrží Klient e-mailovou zprávu s potvrzením úhrady celkové ceny za služby genetické analýzy projektu QGEN.

2.9.  Pokud Klient neuhradí objednávku do 30 dnů od uskutečnění objednávky, Poskytovatel objednávku stornuje.

3.      Podmínky poskytnutí služeb

Služby genetické analýzy projektu QGEN jsou Poskytovatelem poskytovány v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.

Klient souhlasí s poskytnutím služeb genetické analýzy projektu QGEN tím, že dokončí objednávku v on-line systému projektu QGEN a uhradí celkovou cenu za služby genetické analýzy projektu QGEN dle specifikací uvedených v jeho objednávce.

Služby genetické analýzy projektu QGEN mohou být Poskytovatelem poskytnuty pouze v případě, že Klient poskytne součinnost a doručí Poskytovateli vzorek svého biologického materiálu v Poskytovatelem určené a Klientovi doručené odběrové zkumavce/soupravě zpět na jeho adresu. Odebrání a odeslání vzorku biologického materiálu musí být provedeno v souladu s instrukcemi přiloženými k testovací sadě, která byla Klientovi doručena přepravcem nebo osobním převzetím. V případě nutnosti poskytnutí dalšího vzorku biologického materiálu, např. kvůli nedostatečnému množství, nepřesnostem či vadě při odběru nebo testování, může být Klient vyzván Poskytovatelem k opakovanému odběru vzorku. Klient je povinen opakovaný odběr uskutečnit, jinak služby genetické analýzy projektu QGEN nemohou být řádně poskytnuty a nemohou být sděleny informace o výsledcích.

4.      Cena služeb genetické analýzy projektu QGEN, platební a dodací podmínky

4.1.  Poskytovateli za služby genetické analýzy projektu QGEN přísluší odměna ve výši uvedené
v on-line systému u příslušného typu genetického vyšetření jako součet:

1.) ceny služeb genetické analýzy projektu QGEN a

2.) ceny za dopravu testovací sady Klientovi,

dále vše jen „cena celkem za služby genetické analýzy projektu QGEN“.

V ceně služeb genetické analýzy projektu QGEN jsou zahrnuty služby specifikované v bodu 1. těchto VOP a cena testovací sady v hodnotě 800,- Kč. V ceně za dopravu je zahrnuta cena za dopravu testovací sady přepravcem Klientovi. DPH je účtována v souladu s platnými právními předpisy.

       4.2.  Pro úhradu celkové ceny za služby genetické analýzy projektu QGEN a pro dodání testovací sady dle objednávky může Klient zvolit následující způsoby:

 

platba při převzetí

(platba v hotovosti nebo platební kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)

osobní odběr Praha 4, Mezi Vodami 205

bezhotovostní platba předem

 • na účet Poskytovatele (č.ú.: 2836699359/0800), variabilní symbol platby je uveden v potvrzení objednávky
 • on-line platební kartou Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro (platební brána České spořitelny)

osobní odběr Praha 4, Mezi Vodami 205

dodání prostřednictvím České pošty (+99 Kč)

dodání prostřednictvím PPL (+99 Kč)

 

4.3.  Poskytovatel vystaví po připsání celkové ceny za služby genetické analýzy projektu QGEN Klientovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad Poskytovatel Klientovi zašle/předá společně s testovací sadou.

4.4.  Poskytovatel je po uzavření smlouvy povinen doručit testovací sadu na místo určené Klientem v objednávce. Klient je povinen ji při dodání převzít. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Klienta, nese Klient riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5.  Ceny za dopravu uvedené v objednávce ve webovém rozhraní projektu QGEN se vztahují pouze na dopravu po ČR. Cena přepravy testovací sady mimo Českou republiku bude stanovena dle platného ceníku přepravce a bude Klientovi Poskytovatelem předem oznámena.

 5.      Odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb genetické analýzy projektu QGEN

5.1.  Klient má právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb genetické analýzy projektu QGEN do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí testovací sady. Pro dodržení této lhůty je rozhodující datum, kdy je písemné odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Klient v jejím průběhu odešle Poskytovateli písemné oznámení, že od smlouvy odstupuje.

5.2.  V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 5.1. těchto VOP vrátí Poskytovatel peněžní prostředky přijaté od Klienta do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy Klientem ponížené a) o cenu testovací sady (800,- Kč) a b) o cenu za dopravu. Poskytovatel Klientovi vrátí poníženou částku bezhotovostně na účet, ze kterého byla celková cena Klientem odeslána.

5.3.  Poskytovatel je povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dle bodu 5.2. těchto VOP Klientovi do čtrnácti (14) kalendářních dnů od přijetí písemného oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro dodržení této lhůty je rozhodující datum zadání příkazu k úhradě Poskytovatelem.

5.4.  Odstoupení od smlouvy (zrušení objednávky) není možné po uplynutí 14denní lhůty od převzetí testovací sady, nebo pokud Klient odebral vzorky svého biologického materiálu do odběrové zkumavky a zaslal ji zpět na adresu Poskytovatele. Poskytovateli v tomto případě vzniká nárok na úhradu celkové ceny služeb genetické analýzy projektu QGEN.

5.5   Poskytovatel je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Poskytovatel Klientovi celkovou cenu poníženou a) o cenu testovací sady (800 Kč) a b) o cenu za dopravu testovací sady bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Klientem.

 6.      Smluvní laboratoř Poskytovatele

Poskytovatel zprostředkovává testování biologického materiálu Klienta u laboratoří, které mají řádné povolení k takové činnosti a způsob testování má smluvně zajištěn. Část služeb Poskytovatele spočívající v testování biologického materiálu je prováděna dle sjednaných typů vyšetření v laboratořích společností:

 • Synlab czech s.r.o., se sídlem Praha 8, Sokolovská 100/94, PSČ 186 00, IČ: 496 88 804, společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 23895,
 •  
 • VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. se sídlem Praha 9 - Černý Most, Generála Janouška 902/17, PSČ 198 00, IČ: 411 94 811, společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 4657,
 •  
 • Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Moskevská 15, PSČ 400 01, IČ: 71009361, zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky,
 •  
 • Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN Praha a 1. LF UK – laboratoř STD, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem Praha 2, U Nemocnice 2, PSČ 128 08, IČ: 00064165, příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví České republiky.

 7.      Informace o výsledcích služeb genetické analýzy projektu QGEN

Klient je informován o průběhu testování a o dílčích výsledcích provedené genetické analýzy ve svém uživatelském účtu webového rozhraní projektu QGEN.

Souhrnné výsledky genetické analýzy jsou Klientovi k dispozici po úplném dokončení objednaných testů genetické analýzy.

8.      Uživatelský účet

Na základě provedené (dokončené) objednávky služby genetické analýzy projektu QGEN v on-line objednávacím systému projektu QGEN může Klient přistupovat do svého uživatelského účtu.

8.1.  Při objednávání služeb genetické analýzy projektu QGEN je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb genetické analýzy projektu QGEN jsou Poskytovatelem považovány za správné.

8.2.  Klientovi není umožněno v uživatelském účtu měnit vybrané osobní údaje. Změna osobních údajů Klienta je možná pouze písemně, a to e-mailem na e-mailovou adresu Poskytovatele.

       8.3.  Klientovi je umožněno v uživatelském účtu měnit přístupové heslo.

8.4.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

8.5.  Klientovi je umožněno ve svém uživatelském účtu sledovat stav objednávky, zpracování biologického materiálu i dílčích a souhrnných výsledků genetické analýzy.

8.6.  Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele.

8.7.  Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Klient svůj účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy Klient poruší své povinnosti vyplývající z VOP.

 9.      Ochrana osobních údajů Klientů

V souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění jsme povinni Vás informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Tyto informace jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Všeobecných obchodních podmínek.

10.  Zvláštní ustanovení

10.1.  Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb genetické analýzy projektu QGEN. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

10.2.  Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Poskytovatele na adresu elektronické pošty.

10.3.  Objednávky včetně VOP jsou Poskytovatelem archivovány v elektronické podobě a nejsou přístupné.

10.4.  Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu VOP služeb genetické analýzy projektu QGEN.  Na Klienta se vztahují VOP platné v době, kdy činí objednávku služeb genetické analýzy projektu QGEN.

10.5.   Kontaktní údaje Poskytovatele:

adresa pro doručování:  Medicínské centrum Praha, Projekt QGEN, Mezi Vodami 205/29, 143 00, Praha 4

         adresa elektronické pošty: info@qgen.cz

          telefon:   +420 270 003 562/4

 

V Praze, dne 24. 4. 2019

 

Příloha č. 1 Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb genetické analýzy projektu Qgen

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění jsme povinni informovat Vás jako subjekt údajů (dále jen „Klient“) o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v Medicínském centru Praha s.r.o. (dále jen „Správce“).

Správce a klient uzavřeli Smlouvu o poskytování služby genetické analýzy projektu Qgen. V rámci tohoto právního vztahu bude Správce zpracovávat osobní údaje Klienta v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

Realizace smluvního vztahu:

Toto zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient. Zpracování osobních údajů klienta se provádí na základě zákonného zmocnění uvedeném v čl. 6, odst. 1, GDPR.

Na základě tohoto zmocnění není Správce povinen vyžadovat po Klientovi jeho souhlas se zpracováním osobních údajů.

Správce osobních údajů:

Medicínské centrum Praha s.r.o., se sídlem Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4, IČ: 25032119, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116020.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • emailová adresa,
 • telefon.

Účel zpracování poskytnutých údajů:

Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem nezbytným pro plnění smlouvy.

Doba, po kterou budou poskytnuté osobní údaje uloženy:

 • Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu 10 let.
 • Doba uložení je stanovena zákonně -  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zpracovatelé osobních údajů:

 • Medicínské centrum Praha s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00 Praha 4

Vaše práva týkající se ochrany vašich osobních údajů:

 • Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů subjektu údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, aby ho správce informoval o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Správce neprovádí zpracování osobních údajů automatizovaně, právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní.
 • Podle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, jde-li o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR.
 • Nelze se domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem).
 • Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: ÚOOÚ, Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n.

 

Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.